إنتاج المشتل بحسب النوع في إمارة عجمان

إنتاج المشتل بحسب النوع في إمارة عجمان

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARنوع المشتلAgriculture typeنوع الإنتاجProduction typeالقيمة Value
2015أشجارTreesأشجار زينةDecorative trees21762
2016أشجارTreesأشجار زينةDecorative trees4610
2017أشجارTreesأشجار زينةDecorative trees9224
2018أشجارTreesأشجار زينةDecorative trees5306
2019أشجارTreesأشجار زينةDecorative trees2123
2020أشجارTreesأشجار زينةDecorative trees373
2015أشجارTreesأشجار بيئيةEnvironmental trees273370
2016أشجارTreesأشجار بيئيةEnvironmental trees10780
2017أشجارTreesأشجار بيئيةEnvironmental trees9633
2018أشجارTreesأشجار بيئيةEnvironmental trees5185
2019أشجارTreesأشجار بيئيةEnvironmental trees4170
2020أشجارTreesأشجار بيئيةEnvironmental trees12306
2015أشجارTreesأشجار مثمرةFruitful trees2963
2016أشجارTreesأشجار مثمرةFruitful trees2600
2017أشجارTreesأشجار مثمرةFruitful trees7783
2018أشجارTreesأشجار مثمرةFruitful trees17556
2019أشجارTreesأشجار مثمرةFruitful trees1287
2020أشجارTreesأشجار مثمرةFruitful trees1473
2015شجيراتShrubberyشجيرات زينةBushes Accessories59368
2016شجيراتShrubberyشجيرات زينةBushes Accessories27588
2017شجيراتShrubberyشجيرات زينةBushes Accessories28406
2018شجيراتShrubberyشجيرات زينةBushes Accessories19343
2019شجيراتShrubberyشجيرات زينةBushes Accessories30762
2020شجيراتShrubberyشجيرات زينةBushes Accessories13211
2015شجيراتShrubberyشجيرات بيئيةEnvironmental bushes60286
2016شجيراتShrubberyشجيرات بيئيةEnvironmental bushes11225
2017شجيراتShrubberyشجيرات بيئيةEnvironmental bushes28486
2018شجيراتShrubberyشجيرات بيئيةEnvironmental bushes19000
2019شجيراتShrubberyشجيرات بيئيةEnvironmental bushes4035
2020شجيراتShrubberyشجيرات بيئيةEnvironmental bushes6670
2015شجيراتShrubberyنباتات داخليةInterior plants5083
2016شجيراتShrubberyنباتات داخليةInterior plants2422
2017شجيراتShrubberyنباتات داخليةInterior plants2060
2018شجيراتShrubberyنباتات داخليةInterior plants3113
2019شجيراتShrubberyنباتات داخليةInterior plants2577
2020شجيراتShrubberyنباتات داخليةInterior plants1673
2015زهور موسميةSeasonal Flowersزهور شتويةWinter Flowers158250
2016زهور موسميةSeasonal Flowersزهور شتويةWinter Flowers34824
2017زهور موسميةSeasonal Flowersزهور شتويةWinter Flowers10432
2018زهور موسميةSeasonal Flowersزهور شتويةWinter Flowers76350
2019زهور موسميةSeasonal Flowersزهور شتويةWinter Flowers7570
2020زهور موسميةSeasonal Flowersزهور شتويةWinter Flowers2236
2015زهور موسميةSeasonal Flowersزهور صيفيةSummer Flowers3300
2016زهور موسميةSeasonal Flowersزهور صيفيةSummer Flowers86900
2017زهور موسميةSeasonal Flowersزهور صيفيةSummer Flowers46575
2018زهور موسميةSeasonal Flowersزهور صيفيةSummer Flowers37595
2019زهور موسميةSeasonal Flowersزهور صيفيةSummer Flowers88456
2020زهور موسميةSeasonal Flowersزهور صيفيةSummer Flowers6000
2015مغطيات تربةCovered soilمغطيات تربةCovered soil72237
2016مغطيات تربةCovered soilمغطيات تربةCovered soil94100
2017مغطيات تربةCovered soilمغطيات تربةCovered soil90100
2018مغطيات تربةCovered soilمغطيات تربةCovered soil35671
2019مغطيات تربةCovered soilمغطيات تربةCovered soil20946
2020مغطيات تربةCovered soilمغطيات تربةCovered soil74934