تأهيل اصحاب الهمم حسب النوع لإمارة عجمان

تأهيل اصحاب الهمم حسب النوع لإمارة عجمان

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARالإعاقةDisabilityالنوعGenderاصحاب الهمم Disabled people
2019إعاقة ذهنية داونMentality Disability - DownذكورMales19
2019إعاقة ذهنية داونMentality Disability - DownإناثFemales15
2020إعاقة ذهنية داونMentality Disability - DownذكورMales16
2020إعاقة ذهنية داونMentality Disability - DownإناثFemales10
2019إعاقة ذهنية أخرىOther Mentality DisabilityذكورMales27
2019إعاقة ذهنية أخرىOther Mentality DisabilityإناثFemales23
2020إعاقة ذهنية أخرىOther Mentality DisabilityذكورMales28
2020إعاقة ذهنية أخرىOther Mentality DisabilityإناثFemales23
2019تأخر نمائيDevelopmental delayذكورMales1
2019تأخر نمائيDevelopmental delayإناثFemales2
2020تأخر نمائيDevelopmental delayذكورMales0
2020تأخر نمائيDevelopmental delayإناثFemales1
2019إعاقات متعددةMultiple DisabilitiesذكورMales20
2019إعاقات متعددةMultiple DisabilitiesإناثFemales14
2020إعاقات متعددةMultiple DisabilitiesذكورMales21
2020إعاقات متعددةMultiple DisabilitiesإناثFemales11